Propozice

Pořadatel: Jiří Konvalina – soutěž není v přímé závislosti na ČKA, soutěž je tvořena a řízena samostatně.

Přihlášky: Přihlášku do nového ročníku je nutné odevzdat (zaslat) nejpozději do 1. 9. t. r. některému
z kontaktních pracovníků. Spolu s přihláškou je nutno zaplatit i startovné. V případě, že je přihláška doručována
poštou nebo e-mailem, lze startovné zaplatit později na účet pořadatele nebo hotovostně pořadateli. Nejpozději
před zahájením 1. kola soutěže musí být startovné zaplaceno, jinak družstvo nebude moci nastoupit do soutěže.

Propozice: Platné propozice obdrží každé přihlášené družstvo. Hraje se dle platných pravidel uplatňovaných
v nižších soutěžích organizovaných Pražským kuželkářským svazem. V lize mohou hrát pouze hráči
neregistrovaní u ČKA.
Utkání řídí kapitáni obou družstev příp. delegovaný rozhodčí. Domácí tým vyhotoví záznam o utkání, který
kapitáni (rozhodčí) na konci utkání odsouhlasí, podepíší a doručí kontaktnímu pracovníkovi.

Rozdělení: Osoba určená vedením soutěže rozdělí přihlášená družstva do jednotlivých lig. V lize je aplikován
systém od 1. ligy do poslední s přímým postupem a sestupem jednoho až dvou týmů.

Systém: Hrají tříčlenná smíšená družstva na 80 hodů sdružených v pěti až desetičlenných skupinách (ligách)
každý s každým dvoukolově. Úprava je dělána dle počtu přihlášených účastníků. Soupisky družstev se
odevzdávají spolu s přihláškou do turnaje. Oficiální soupisky před každým zápasem se již vypisovat nemusí.
Hráč, který figuruje na soupisce jednoho družstva, nemůže již startovat za jiné. V průběhu utkání lze střídat
jednoho hráče. Během ročníku je možný start hráče, který nefiguruje na oficiální soupisce družstva. Takový start
je povolen max. dvakrát v ročníku. Při třetím startu se hráč automaticky stává členem družstva a bude připsán na
soupisku.

Domácí zápasy hraje družstvo v libovolné předem nahlášené kuželně na území hl. města Prahy. Mimo Prahu lze
zápasy sehrát pouze v případě souhlasu pořadatele.

Za sraženou se považuje kuželka, která je zaznamenána ASK nebo prokazatelně leží sražena koulí nebo jinou
kuželkou.

Při hře je uplatněn bodovací systém, tzn., že za každou výhru hráče ve vzájemně soupeřící dvojici získává
družstvo dva pomocné body (celkem tak může získat až šest pomocných bodů). Nakonec se sečte celkový počet
sražených kuželek. Družstvo, které bude mít více celkem sražených kuželek, získává další dva pomocné body.
Při rovnosti počtu sražených kuželek v kterémkoli z výše uvedených případů získává každé družstvo po jednom
bodu. Nakonec se vypočte skóre (např. 8:0, 2:6, 4:4…), které určí vítěze zápasu. Vítěz získává dva body,
poražený nula bodů, při remíze každý tým jeden bod. Kontumační výsledek je stanoven na 8:0 a průměr
z průměru drah se nemění.

Výsledek družstva je platný, pokud za něj nastoupí alespoň dva hráči. (Ve výjimečných případech za souhlasu
obou kapitánů může nastoupit i jeden hráč). Pokud se soupeř nedostaví v dostatečném počtu, lze, aby si družstvo
odházelo svou disciplínu 3x 80 HS proti „prázdné dráze“ nebo sparingpartnerovi. Dosažený výsledek se pak
započítá do průměru družstva i jednotlivců. Podmínkou je však přítomnost nezávislého rozhodčího.

O celkovém pořadí družstev v tabulce rozhoduje:

1. počet bodů
2. počet pomocných bodů (skóre)
3. průměr družstva

Rozlosování: Vedoucí turnaje po ukončení přihlášek připraví rozlosování, které v tištěné nebo elektronické
podobě dodá každému startujícímu týmu. Hraje se od podzimu do jara dle nahlášených a rozlosovaných termínů
nejdříve od 17 h do max. 23 h. O víkendech je možno hrát od 8 hodin do 23 h. Změnu nebo přeložení zápasu
oproti rozpisu je třeba nahlásit pořadateli. Přeložené zápasy se musí odehrát do 60 dnů od původního termínu
(výjimky povoluje pořadatel).

Vedení: Vedoucí turnaje zpracovává jednotlivé zápisy z utkání. Po každém zcela odehraném kole vydává nové
tabulky pořadí družstev včetně pořadí jednotlivců dle průměru ze všech zápasů nehledě na to, na které kuželně
byl výsledek dosažen (do pořadí jednotlivců se započítávají pouze hráči, odehráli více než 30 % zápasů). Vše se
objeví i na internetu: www.nereliga.cz. Na konci turnaje se zpracuje výsledková listina a během
slavnostního vyhlášení se rozdává všem účastníkům.

Startovné a ceny: Startovné je stanoveno na Kč 500,-/družstvo. Na startovné mohou přispět i sponzoři,
zaměstnavatel apod. Vítězové jednotlivých lig a nejlepší jednotlivci obdrží ceny a diplomy. Vítěz 1. ligy,
případně vicemistr, má právo startu na mistrovství ČR neregistrovaných.

Historie: Pražská Liga neregistrovaných hráčů začala v roce 2001 a navazuje na turnaj „O javorový pohár“.

Kontakt:
Jiří Konvalina
tel. 606 616 110
jiri.konvalina@gmail.com